Basil Rathbone
#5185

Basil Rathbone

1892-6-13

actor