Dorothy Malone
#30458

Dorothy Malone

1925-1-30

actor