Dorothy Malone
#13217

Dorothy Malone

1925-1-30

actor